De HR heeft op 19 december 2014 een arrest gewezen over een BTW constructie.  De casus was als volgt:

Yacht Expertease verkocht een zeiljacht aan een koper met een door Yacht Expertease opgezette ‘cross border lease’-constructie, waarmee de koper geen BTW verschuldigd zou zijn. In de notariële akte is vermeld dat Yacht Expertease er voor instaat dat de koopprijs niet behoeft te worden vermeerderd met omzetbelasting.
De Belastingdienst meende dat de koper geen aanspraak kan maken op een vrijstelling van omzetbelasting. Uiteindelijk is de koper met de Belastingdienst een vaststellingsovereenkomst aangegaan waarbij is overeengekomen dat de koper toch omzetbelasting over het zeiljacht zou betalen.

In rechte vorderde de koper de betaalde omzetbelasting van Yacht Expertease op grond van wanprestatie c.q. onrechtmatige daad. Zowel de rechtbank als het hof wezen de vordering van de koper toe. Het hof oordeelde dat de aanvaarding van de koper van het aanbod van Yacht Expertease een onvoorwaardelijke verplichting voor Yacht Expertease meebracht om de koper in staat te stellen het zeiljacht zonder betaling van BTW te verwerven. Het hof stelde voorop dat van een niet nakomen door Yacht Expertease geen sprake is, indien moet worden aangenomen dat (a) geen omzetbelasting verschuldigd is en (b) de koper de vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst zonder goede grond is aangegaan. Volgens het Hof en de HR is Yacht Expertease tekortgeschoten in haar verplichting jegens de koper om het zeiljacht te leveren zonder betaling van BTW. De HR verwierp het cassatieberoep.

Meer weten: Neem contact op met